காடோடி பதிப்பகம்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்புதியவை

சூழலும் சாதியும்

தி என்ற இழிமுறையை பாதுகாக்கவும், காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஆரிய பிராமணியம் எவ்வாறு சூழலை- விலங்குகளை-தாவரங்களை- நிறங்களை லாவகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளது என்பதை பல

Read More