வி.ராதாகிருஷ்ணன்

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

பெண் என்ன செய்தாள்? – விமர்சனம்

மனித சமுதாயத்தில் ஆண் பெண் சமத்துவமற்ற இன்றைய சூழலில் ‘ரோசலிண்ட் மைல்ஸ்’ எழுதி தமிழில் வி. ராதாகிருஷ்ணன் மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்திருக்கின்ற’ பெண் என்ன செய்தாள்? ‘ என்ற

Read More