சோ. தர்மன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

சூல்

உருளைக்குடி – தலபுராணம்  ‘சூல்’ நூலை ஒரு நாவல் என்று சொல்லுவது, நவீன இலக்கிய வடிவத்தில் அதை அடையாளப்படுத்தும் ஒரு முயற்சிதான். ஒரு பெயர் சூட்டல்தான். ஒரே பெயரைக்

Read More