அருண் எழுத்தச்சன்

புனைவு

புனிதப் பாவங்களின் இந்தியா – ஒரு பார்வை

ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு மலையாளத்தில் வெளிவந்த ஒரு பயண நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இந்நூல். பத்திரிகையாளரான அருண் எழுத்தச்சன், தினசரி ஞாயிறு பதிப்புக்கான சிறப்புக் கட்டுரையை நோக்கமாகக்

Read More