2004

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

அழியும் பேருயிர் – யானைகள்

புவியில் மனித இருப்பின் உயிர்நாடியாகக் காடுகளும், சுற்றுச்சூழலும் விளங்குகின்றன.  இவற்றுக்கும், மனித உயிரினங்களுக்குமிடையேயான ஆதார பிணைப்பை, அறிவியல் கோணத்தில் விளக்குவதே, இந்நூலின் .நோக்கம். . வழிபாட்டுத் தலங்களில்,

Read More