1984

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கரிசல் கதைகள் – கி.ராஜநாராயணன்.

கரிசல் எழுத்தாளர்களின் 21 சிறுகதைகளை எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணன் தொகுத்துள்ளார். மழை வருவதற்கு முன்பான நுண்ணிய அறிகுறிகளையும், வர்க்க படிநிலையில் கீழாக வைக்கப்பட்டு பகடி கேலிக்கு ஆளான ஒருவர்

Read More