வ.உ.சி

அபுனைவு

கப்பலோட்டிய கதை – ஒரு பார்வை

பள்ளிப் படங்கள் தவிரப் பிறவற்றை வாசித்துப் பழகத் தூண்டிய அப்பா மு.குருசாமிக்கும் பெரியவர் குறித்துப் பேசுவதில் பெரு விருப்பம் கொண்டிருந்த அம்மா குரு.ராக்கம்மாளுக்கும் சமர்ப்பணம் என்று இந்த

Read More