வறீதையா கான்ஸ்தந்தின்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

1000 கடல் மைல் (கடல் பழங்குடிகளும் ஒக்கிப்பேரிடரும்) – விமர்சனம்

கடல் பழங்குடிகளின் தொப்புள் கொடி உறவு. சாகசம், வாழ்வு, இழப்பு, துயரம் இவற்றை நடைமுறை நிகழ்வுகள் மூலமும் கள ஆய்வுகள் மூலமும் உயிர்ப்பான வரிகளால் உருவான இந்நூல்

Read More