லியோ டால்ஸ்டாய்

மொழிபெயர்ப்பு

அன்னா கரீனினா – நாவல் விமர்சனம்

            புதின எழுத்தாளர்களில் மிகச்சிறந்தவர்களுள் ஒருவராக மதிக்கப்படும் உலகப்புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர் ரஷ்யாவின் லியோடால்ஸ்டாய் இந்நாவலை எழுதியிருக்கிறார்.”வறுமையும் புலமையும் சேர்ந்தே

Read More