ரோஸ்லின்

படைப்பும் பகுப்பாய்வும்

எஸ்.ரா-வின் “காண் என்றது இயற்கை” – ஓர் ஆய்வுப் பார்வை.

சங்க இலக்கிய ஆய்வு நடுவம். பி.கே.ஆர் மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை, தமிழ் ஆப்பரிக்க அமைப்பு, மலேசியா புத்தாக்க அமைப்பு ஆகியவை இணைந்து நடத்திய எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன்

Read More