ராகவேந்திர பாடீல்

Fictions- Reviewபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

ராகவேந்திர பாடீல்லின் “தேர்” – நாவல் விமர்சனம்

ஒரு பத்திரிக்கை ஆசிரியர் வாயிலாகக் கதை சொல்லப்படுகிறது. தேர் பற்றிய ஆதிக்கதை சோமப்பா தாத்தாவால் அவருக்கு அறிமுகமாகிறது. ஆழமான ஈர்ப்பு கதையில் மட்டுமல்லாது சம்பந்தப்பட்ட ஊரோடும் மனிதர்களோடும்

Read More