யான் மார்ட்டெல்

Exclusiveபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

யான் மார்ட்டெல்லின் “என் பெயர் பட்டேல் பை” – ஒரு பார்வை.

ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பின்னர் ஆத்மார்த்தமான உழைப்புகள் பின் நிற்கின்றன. புக்கர் பரிசு பெற்ற யான் மார்டேலின் Life of Pi என்ற நாவலிலும் மிகப்பெரிய, தீவிரமான

Read More