மு.குலசேகரன்

Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

மு.குலசேகரன் – தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022- ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது

Read More