முனைவர் கே.சதாசிவன்

இன்னபிறநூல் அலமாரி

தமிழகத்தில் தேவதாசிகள்

இந்தியரின்- தமிழரின் சமூக- மதம் சார்ந்த – கலாச்சார வாழ்கையின் மீது நேரடியாகவும் – மறைமுகமாகவும் ஒரு குறிப்பிடதகுந்த, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய  தேவதாசி முறை

Read More