முத்துராசா குமார்

Exclusiveகவிதைகள்நூல் அலமாரி

‘கழுமரம்’ கவிதைத் தொகுப்பு- எழுத்தாளர் கோணங்கி எழுதிய அணிந்துரை

பொய்யாக்கொடி வையை முதுநீர்ச் சமணர்கள் / அகழ்தரை ஈமத்தாழிக்குள் பதுங்கி வாழ்கிறது இருட்டு நெல் / பொய்யாக்கொடி வையை நீரோட்டத்தின் மேல் சிச்சிறு குறுங்கதைகளாய் நிழற்றி வரும்

Read More
சிறுகதைகள்நூல் அலமாரி

ஈத்து – சிறுகதைத் தொகுப்பு

பூச்சிகள், தாவரங்கள், பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்களுக்கு ஈத்துக்கவுல் பொது. ஈத்துக்கு அவச்சொல்லாக ஈமமும், முடிவுக்கு எதிராக ஜனனமிருக்கும் இவ்வாழ்வின் இடைவெளி முழுக்க உதிரக்கோழையுடன் துள்ளும் இமைகள் திறவா

Read More
கவிதைகள்நூல் அலமாரிபுதியவை

நீர்ச்சுழி

அன்று வனத்தில் படிந்த பனிநீர் இமைக்குமிழ்களாகத் திரண்டிருந்த வேளையில் எருமைகள் மேய்த்துப் பாடிவந்தாள் தொதவச்சி. வழிதப்பி உச்சி மலைப்பள்ளத்தில் வீழ்ந்த எருமை கண்டு கானகம் அலறக் குலவையிட்டு

Read More
கவிதைகள்நூல் அலமாரி

பிடிமண்

ஈராயிரமாண்டுகளாய்க் கைமாறிக்கொண்டேயிருக்கிற பிடிமண்தான் தமிழ்க் கவிதைகள். இளங்கரங்களின் புதுரேகைகள் படிந்து, செழுங்கோலம் கொள்ளும் கவிதைகளில் பல்லாயிரம் பருவங்களாய் உயிர்த்திருக்கிறது மொழி. முத்துராசாவின் கவிதைகள், மண்ணிழப்பின் கோபக்குலவை… சடங்குப்

Read More