மிலோராத் பாவிச்

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

கசார்களின் அகராதி

கசார்களின் அகராதி ஆண் பிரதி மற்றும் பெண் பிரதி எனது மூளையின் அனைத்து பகுதிகளையும் பயன்படுத்தி    நான் மிக நிதானமாக நீண்ட நாள் வாசித்தப்புத்தகம் இதுவாகத்தான் இருக்கும்.

Read More