மிக்கேயில் ஃபெரியே

அபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

ஃபுக்குஷிமா: ஒரு பேரழிவின் கதை- ஒரு பார்வை

ஜப்பானிய மக்களின் சராசரி ஆயுள் 85 என்று ஒரு செய்தியில் படித்தேன். இதற்குக் காரணம் அவர்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு என்பது இக்கிகய் நூலைப் படித்த போது

Read More