மனாமியங்கள்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஒவ்வாமைகளினதும் மீறல்களினதும் கதை

“எங்களைக் காயப்படுத்தக் கூடிய அல்லது குத்திப் பேசக்கூடிய நூல்களை மட்டுமே நாம் வாசிக்க வேண்டும். எங்களைவிட நாங்கள் அதிகம் நேசித்த ஒருவரின் மரணம் போல…, எல்லாரிலிருந்தும் தூரப்பட்ட

Read More