மதுரை சத்யா

இன்னபிறநூல் அலமாரி

பீ கேர் ஃபுல்

அசாத்தியம் செய்யும் வார்த்தைகள் ஒன்றை சொல்ல வேண்டுமெனில் ஆயிரம் முறையும், எழுத வேண்டுமெனில் பல்லாயிரம் முறையும் சிந்திக்க வேண்டும். என்பது அனுபவப்பட்டவர்களின் வாக்கு. காரணம் ஒரு சொல்

Read More