மணல் வீடு

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கொஞ்சம் மனது வையுங்கள் தோழர் ஃப்ராய்ட்

எனக்கு ஒரு கருத்து உண்டு. ஒரு வாசகர் தான் வாசிக்கும் கவிதைக்கு ஒரே அர்த்தம்தான் இருக்குமென வாசிக்கும் அவருக்கு வேண்டுமென்றால் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு

Read More