மணல்வீடு பதிப்பகம்

Exclusiveநூல் விமர்சனம்புனைவு

பூஜ்யத்திற்கும் ஒன்றிற்கும் இடையில் உள்ள முடிவிலி எண்கள்: ‘பூஜ்ய விலாசம்’ கவிதைத் தொகுப்பு மதிப்புரை

மனிதராகப் பிறப்பெடுத்துவிட்ட காரணத்தினால் அந்த மனிதக் கூட்டத்தில் வாழப் பழக ஒருவர் கொள்ளக் கூடிய ஒரு முக்கிய அளவுகோல், இரண்டு பிரசித்தி பெற்ற மேற்கோள்களுக்கு இடையேயான முடிவிலியின்

Read More