பீ ஃபார் புக்ஸ் (Be4Books)

Exclusiveநூல் விமர்சனம்புனைவு

மற்றுமொரு யாத்ரீகன்

இந்த பூமிப் பந்தின் மேல் எப்போதும் கவிதை மலர்கள் பூத்துக் கிடக்க வேண்டும் .மொழியின் எல்லாவிதமான சாத்தியங்களையும் கவிதை கொண்டிருக்க வேண்டும்.என எந்தக் கவிஞன் வரத்தை வாங்கினான்

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

அம்மு ராகவ்-வின் “ஆதிலா” குறித்து  கலாப்ரியா: ‘சென்று பற்றும் பார்வை’

  “பெண்- ஆரம்பம் என்பதற்கு இன்னொரு வார்த்தை மாற்றம் என்பதற்கு இன்னொரு வார்த்தை ஆறுதல் என்பதற்கு இன்னொரு வார்த்தை இருத்தல் என்பதற்கு இன்னொரு வார்த்தை என்னுடைய என்பதற்கு

Read More