பா.ராகவன்

Non-Fictionsஅபுனைவு

பா.ராகவனின் “ டாலர் தேசம்” – ஒரு பார்வை

நமக்குத் தெரிந்த அமெரிக்கா, நிஜமான அமெரிக்கா அல்ல. அதன் பள பளப்புக்குப் பின்னால் இருக்கும் அழுக்குகள், அதன் வெற்றிக்குப் பின்னால் இருக்கும்சறுக்கல்கள், அதன் ஜனநாயகத்துக்குப் பின்னால் இருக்கும்

Read More