பவா செல்லதுரை

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

தேன்

ஒவ்வொரு இனமும் அதனதன் இணையோடு காதல் கொள்வதே நடைமுறை. இதற்கு விதிவிலக்காக சில திரைபடங்களிலும் கதைகளிலும் தன் இனத்தில் அல்லாது மனித இன கதாநாயகனோ அல்லது கதாநாயகியோ

Read More