ந.முருகேசபாண்டியன்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

ஒரு இலக்கிய விமர்சகரின் பார்வையில் தமிழ் சினிமா

உலக திரைப்படங்கள் குறித்தான  பல புத்தகங்கள் வரும் சூழ்நிலையில் தமிழ் சினிமா குறித்தான புத்தகங்கள் வெகு குறைவாகவே பதிப்பிக்கப்படுகின்றன. உலக சினிமா, உலக சினிமா இயக்குநர்கள் பற்றி

Read More