நூல் வனம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

இலை உதிர்வதைப் போல – ஒரு கண்ணோட்டம்

இலை உதிர்வதைப் போல 26 சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு. கதைகள் பலவும் சொல்லி வைத்தாற்போல் 6 பக்கங்களுக்கு மிகாதவை (எதாவது தமிழ் வாத்தியார் நினைவு வந்திருக்கக் கூடும்

Read More