நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா

புனைவு

நீலக்கடல் – நாவல் விமர்சனம்

எண்ணத்தின் அலைகள் வற்றாயிருப்பு. ஆக்கத்திற்கும் அழிவிற்கும் அதுவே மூலம். அடையாளப்படுத்திக்கொண்ட உயிர்களிடமும் பொருட்களிடமும் முடிவில்லாத தொலைவில், கடல் கடந்திருந்தாலும் மனிதன் தனது எண்ண அலைகளால் அவற்றுடன் தொடர்புகொள்ள

Read More