நல்லரசன்

சிறார் நூல்கள்சிறார் நூல்கள்

பட்டாம்பூச்சி – சிறுவர் பாடல்கள் – ஒரு பார்வை

நல்லரசன் ஒரு நல்ல கவிஞர். விதை நெல் மூலம் கவிதைப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தவர் வாக்குமூலம், முகங்கள்,  திசைகள், தழும்புகள்  என்னும் தொகுப்புகளையும் தந்துள்ளார்.  பொதுவாக கவிதை எழுதி

Read More