நம்வாழ்வு வெளியீடு

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

யோக்கியர்கள் கவனத்திற்கு

‘யோக்கியர்கள் கவனத்திற்கு’ என்ற தலைப்பை ஒருவர் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மிகவும் துணிச்சல் தேவைப்படும்.  தன் கருத்துகளை அவர் இந்த ‘யோக்கியம்’ என்ற உணர்நிலையின் கீழேதான் பேச முடியும்.  அதைவிட்டுவிட்டு

Read More