தேவிபாரதி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

பிழை திருத்திக் கொள்ளும் சரித்திரங்கள்

தேவிபாரதியின் எல்லா கதைகளிலும் பாரமாக அழுத்திக் கொண்டிருக்கும் அம்சம் சரித்திரம். கழிந்த காலங்களின் கசப்பாக கணக்கைத் தீர்த்துக் கொள்ள எதிர்பார்த்திருக்கும் ஞாபகங்களாக, சரித்திரத்தை சரி செய்வதற்காக காத்திருக்கும்

Read More