துருவம் வெளியீடு

நூல் அலமாரி

துருவம் வெளியீடு – நூல்கள் அறிமுகம்

நீரை மகேந்திரன்,  பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஊடக பணி அனுபவத்துடன் தற்போது தனியாக துருவம் மீடியா என்கிற பெயரில் மின்னணு ஊடக முயற்சிகளில் இறங்கி உள்ளார். அவரது

Read More