தீபிகா நடராஜன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

என் கடலுக்கு யார் சாயல் – ஒரு பார்வை

“கடல் பார்ப்போம் வா “ என்றழைக்கும் ஒரு குழந்தையின் மனநிலையைப் போல தீபிகா நடராஜனின் இத் தொகுப்பிற்குள் நானும் ஒரு குழந்தையாகி நுழைந்ததும் என்னை கொஞ்சம் புருவம்

Read More