தா. ஜோசப் ஜுலியஸ்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

பொலம்படைக் கலிமா – ஒரு பார்வை

“பொலம்படைக் கலிமா” தலைப்பிலேயே தலை தூக்கிப் பார்க்கிறது தமிழ். தமிழ் என்றால் தவம் என்றும் பொருள். கண்கூடு இப்புத்தகம். சங்கத்தமிழின் நிறம் பிடித்து வர்ணம் தீட்டி ஆதி

Read More