தங்கம் மூர்த்தி

நூல் விமர்சனம்புதியவைபுனைவு

கூடு திரும்புதலின் முகவரிகள்

எல்லாச் சிந்தனைகளையும்  மனிதம் குறித்தானதாக  உள்ளம் ஏற்றுக் கொள்ள வாழ்வே மனிதம் தாங்கியதாக அமைய வேண்டும். எழுதப்படுகிற இலக்கியப் பிரதிக்கும் , எழும் இலக்கியப் பிரதிக்குமான வேறுபாட்டை

Read More