செ.பாபு ராஜேந்திரன்

மொழிபெயர்ப்பு

சிவப்புச் சந்தை – ஒரு பார்வை

 எதில் இருந்து ஆரம்பிப்பது என்று என்னால் கூறமுடியவில்லை. இந்த உலகத்திலேயே மனிதனுக்கு தேவை என்று சொல்லப்படுகின்ற எத்தனையோ பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றிலே அத்தியாவசிய பொருட்களும் உண்டு,

Read More