சிறுவாணி வாசகர் மையம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

தேனருவியின் ருசியனுபவம்

(“சிறுவாணி சிறுகதைகள்-2020″ தொகுப்பை முன்வைத்து) “நூலினைப் பகுத்துணர்” என தன்னிலை  பிரகடனப்படுத்தும் பணியில் தனது ஐந்தாம் ஆண்டின் பயணத் துவக்கத்தை இந்த சிறுகதைத்தொகுப்பின் மூலம் முன்னெடுக்கிறது சிறுவாணி

Read More