சிறுவர் கதைகள்

அறிமுகம்நூல் அலமாரி

தவிட்டுக் குருவியும் தங்கராசு மாமாவும்

கவிதைகள் எழுதலாம், கதைகள் எழுதலாம், உலகின் இசங்களைப் புரிந்துகொண்டு, விளக்க உரைகளும் எழுதலாம். ஆனால் குழந்தைகளின் மனவுலகத்தைத் தொட்டுப் பார்க்கும் கதைகளை எழுதுவதற்குப் பெரும் புரிதல் வேண்டும்.

Read More