சாரு நிவேதிதா

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

தீராக்காதலி – விமர்சனம்

எழுத்தாளர் சாருநிவேதிதா அவர்கள் எழுதிய ‘தீராக்காதலி’ என்ற கட்டுரை நூலைச் சமீபத்தில் வாசிக்க நேர்ந்தது. இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழிலும் அடங்கக்கூடிய ஒரு நூலினை வாசித்த

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

முகமூடிகளின் பள்ளத்தாக்கு

இது சிந்தனையதிகாரம் கொண்ட புனையுலகத்தைக் காட்டுகிறது. உள் சூழலுக்கான நியம உறுதிக்கு வெளி சூழலின் காலக்கிரமத்தில் பல செயல்பாடுகள் கட்டமைக்கப்படுகிறது. நவீனத்தின் புற உலக மனிதன் தனது

Read More