சல்மா

நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஒவ்வாமைகளினதும் மீறல்களினதும் கதை

“எங்களைக் காயப்படுத்தக் கூடிய அல்லது குத்திப் பேசக்கூடிய நூல்களை மட்டுமே நாம் வாசிக்க வேண்டும். எங்களைவிட நாங்கள் அதிகம் நேசித்த ஒருவரின் மரணம் போல…, எல்லாரிலிருந்தும் தூரப்பட்ட

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

மனாமியங்கள்

மனாமியம் என்ற சொல் அரபிமொழி. இதற்குக் கனவுகள் என்று‌ அர்த்தம். இந்நூலின் ஆசிரியர் சல்மாவின் “இரண்டாம் ஜாமங்களின் கதை” என்ற நாவல் ஐந்து மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப் பட்டுள்ளது

Read More