சக்தி ஜோதி

Exclusiveபுனைவு

சக்தி ஜோதியின் “பறவை தினங்களை பரிசளிப்பவள்” – ஒரு பார்வை

கவிதை என்பது எனக்கு இன்னொரு நாளாக உள்ளே இருந்து இயங்குகிறது என்று நம்புவதாக தன்னுடைய உரையினில் சொல்லி இந்த கவிதைகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் சக்திஜோதி. தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறவளாக

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

சொற்கள் விளையும் நிலம்

வாழ்க்கையில் நாம் உரையாடிக் கொண்டிருக்கும் போதே சில சொற்கள் இறந்து விடுகின்றன. சில சொற்கள் நம்மை உயிர்ப்பிக்கின்றன. வாழ்க்கையோடு பிணைக்கப் பட்டிருக்கும் சொற்களை உயிர்ப்பிக்கும் ஒரு மரபான

Read More