க.சுப்பிரமணியன்

Fictions- Reviewபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

நோர்வீஜியன் வுட் – விமர்சனம்

ஒரு சிறிய கல் பட்டால் நொறுங்கிப் போகும் பதின்பருவ வயது. நொறுங்கிப் போவது நீண்ட வாழ்விற்கான அடித்தளம் மட்டுமல்ல. உணர்வுகள். உணர்வுகளின் ஒழுங்கு முறையைக் காட்டுவதற்குப் பதிலாக

Read More