கோதானம்

மொழிபெயர்ப்புகள்

கோதானம்

கோதானம் – “மிகச் சிறந்த பத்து இந்திய நாவல்களில் முதன்மையான நாவல்” நூலில் இடம்பெற்ற மொழிபெயர்ப்பாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத்  முன்னுரை. இந்திய மொழியின் தலைசிறந்த எழுத்தாளர் பிரேம்சந்தின்

Read More