கே.வி.ஷைலஜா

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்மொழிபெயர்ப்பு

மூன்றாம் பிறை: வாழ்வியல் அனுபவங்கள்

“காழ்ச்சப்பாடு” என்ற மலையாள நூலின் மொழிபெயர்ப்பு நூல். இது மொழிபெயர்ப்பு நூல் தானா என்று கேட்க வைத்தது. சில வரிகளைப் படிக்கும் போது அத்தகைய உணர்வைத் தரும்

Read More