காதலாரா

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கெணத்து வெயிலு

இணையதளத்தில் தான் பழக்கமானான் தம்பி “காதலாரா”. ஆனால் இதய தளத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அற்புதங்கள் என்ன செய்யும். இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை கொண்டு வந்து நம்மிடம் சேர்க்கும். கவிதை

Read More