கண்ணன்

புனைவு

கோதமலை குறிப்புகள் குறித்து சுகன்யா ஞானசூரி-யின் குறிப்புகள்

“நான் இரண்டு விசயங்களை இணைக்க விரும்பினேன். கலையையும் வாழ்வையும்; கலையையும் இருப்பையும்” – அர்வோ பேர்ட்.  இருப்பு என்பது கலையை கொண்டியங்குவோரின் வாழ்வை அவர்களின் இருத்தல் சாத்தியமற்றுப்

Read More