ஓரி ஆனந்தன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

விடியலுக்கான வெளிச்சப் பூக்கள்

“கவிதை எழுதுவது ஒரு வரம் “என்று யாரோ ஒரு நண்பர் கூறிய போது, அது வரமா? என்று அப்போதைய கேள்விக்கு என்னுள்ளேயே அதற்கான விடையும் தேட வேண்டிய

Read More