ஓரியானா ஃபேலஸி

Non-Fictionsஅபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

ஓரியானா ஃபேலஸியின் “ பிறவாத குழந்தைக்கு ஒரு கடிதம்” – ஒரு பார்வை

  ” பொல்லாதது உன் பூமி தான் போராட்டம் தான் வாழ்வடி… கொல்லாமலே கொல்வாரடி குற்றங்கள் சொல்வாரடி… வராத துன்பம் வாழ்விலே வந்தாலும் நேரில் மோது.. பெறாத

Read More