ஒரு துளிக் கவிதை

நூல் விமர்சனம்புனைவு

அன்று இந்த நிலத்தின் நிறம் சிவப்பு – கவிதை நூல் ஒரு பார்வை

அட்டைப் படத்திலேயே அமெரிக்காவின் பயணம் நமக்கு ஆரம்பித்து விடுகிறது. ஆம்…! அமெரிக்க பயணத்தைத்தான் கவிதைகளாக்கி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு கவிதைக்குள்ளும் ஒரு நெடும் பயணம் நாம் போக வேண்டி

Read More