ஐம்பொழில் பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

புனைபாவை

ஊடுருவிப் பார்க்கும் அறிவு இல்லாதவர் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் உயிரில்லாத மண் பொம்மையை போன்றவர் தான் என்பதை வள்ளுவர், ” நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம் மண்மாண்

Read More