ஏ.ஜி.எத்திராஜூலு

நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஏழு தலைமுறைகள் (Roots)

ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கடத்தப்பட்டு அமெரிக்காவில் அடிமையாக விற்கப்படும் ஒருவன் தனது பிள்ளைக்கு தனது வரலாற்றைக் கூற, அவன் தனது வாரிசுக்கு தங்களது வரலாற்றைக் கூற…. என இப்படியே ஏழாவது

Read More